Projekt pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmuje realizację szeregu istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak:

 • zakup nowych pociągów,
 • stworzenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach linii WKD,
 • działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez modernizację infrastruktury torowej oraz zabudowę dodatkowych zabezpieczeń na przejazdach kolejowych,
 • zakup specjalistycznych urządzeń do profesjonalnej obsługi i serwisowania użytkowanego taboru kolejowego.

Celem projektu jest poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD poprzez zasadniczą poprawę jakości taboru oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

Zrealizowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Dzięki podjętej współpracy ze stroną szwajcarską spółka WKD mogła skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju. Projekt charakteryzuje się wysoką innowacyjnością pod względem technologicznym, jak również ukierunkowany jest na wysoką jakość usług dla pasażerów.

Projekt ma strategiczny charakter dla obszaru aglomeracji warszawskiej ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów. Realizacja Projektu wpłynie na wzrost spójności gospodarczej i społecznej tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

Warszawska Kolej Dojazdowa w celu realizacji przedsięwzięcia złożyła wniosek aplikacyjny w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych w ramach naboru wniosków ogłoszonego wiosną 2009 r.

W dniu 28 października 2009 r. Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu WKD i zwrócił się z prośbą o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, która została zatwierdzona 21 listopada 2011 r. Otworzyło to drogę do podpisania w dniu 1 czerwca 2012 r. Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podpisanie Umowy ws. Projektu rozpoczęło jednocześnie okres jego rzeczowej realizacji i potwierdzenie decyzji Szwajcarii o współfinansowaniu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W nawiązaniu do powyższego, w dniu 26 czerwca 2012 r. nastąpiło podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Cele szczegółowe projektu zakładają:

 • Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej.
 • Zwiększenie niezawodności dzięki zakupowi fabrycznie nowego taboru kolejowego.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków.
 • Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu.
 • Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu:

 • Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy.
 • Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu.
 • Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający spójność, dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń.
 • Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Zasięgiem oddziaływania Projektu objęte jest południowo-zachodnie pasmo aglomeracji warszawskiej – wzdłuż którego poprowadzona jest linia kolejowa WKD. Przebiega ona przez obszar następujących miast i gmin:

 • Warszawa – dzielnice: Ochota i Włochy,
 • Gmina Michałowice,
 • Gmina Brwinów,
 • Pruszków,
 • Podkowa Leśna,
 • Milanówek,
 • Grodzisk Mazowiecki.

Instytucją Realizującą Projekt jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Spółka została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r. w formie aktu notarialnego. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Aktualnie WKD jest spółką komunalną w całości należącą do jednostek samorządu terytorialnego. Spółka prowadzi działalność związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na której wykonuje kolejowe przewozy osób.

FINANSOWANIE I HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodzi ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wyniósł ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowi udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach projektu są wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD w odniesieniu do zarządzanej infrastruktury, tj. w zakresie stworzenia systemu informacji pasażerskiej i monitoringu, poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, modernizacji toru oraz wyposażenia przystanków.

Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych: przedsięwzięcie obejmujące zakup 6 nowych pojazdów o długości 60 metrów, o napędzie elektrycznym, przystosowanych do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego, zapewniających przewóz 505 pasażerów (w tym 164 na miejscach siedzących), klimatyzowanych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz systemy zliczania podróżnych. Pierwszy pojazd został dostarczony do WKD w kwietniu 2016 roku, natomiast ostatni – w sierpniu 2016 roku.

Koszt realizacji działania: 98,23 mln PLN brutto (79,86 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 45,52 mln PLN.

System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu: przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. System obejmuje 101 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, łączność INFO/SOS oraz 86 kamer wideomonitoringu. Eksploatacja nadzorowana systemu rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku.

Koszt realizacji działania: 5,77 mln PLN brutto (4,69 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 2,67 mln PLN.

Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz samoczynnego systemu ostrzegania na przejazdach kolejowych linii WKD: przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące wyposażenie przejazdów kolejowych w urządzenia ostrzegające o zbliżającym się pociągu. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2014-2017 objęła 16 obiektów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 47: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Koszt realizacji działania: 14,19 mln PLN brutto (11,53 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 9,8 mln PLN.

Kompleksowa naprawa toru na linii WKD: przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące naprawę torowiska na najbardziej obciążonych szlakach linii kolejowej WKD, mającą na celu utrzymanie właściwych parametrów infrastruktury służącej sprawnemu prowadzeniu ruchu pasażerskiego o odpowiednim komforcie. W ciągu 2016 roku przeprowadzono prace na odcinkach o łącznej długości 25 km pomiędzy Warszawą, Komorowem, Podkową Leśną i Milanówkiem.

Koszt realizacji działania: 23,95 mln PLN brutto (19,47 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 16,55 mln PLN.

Dostawa i montaż urządzeń do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych: przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące montaż fabrycznie nowych podestów zlokalizowanych po obu stronach jednego z kanałów przeglądowych hali naprawczej. Podesty o długości 60 metrów oraz wysokości 4 metrów zapewnią możliwość kompleksowej obsługi taboru kolejowego. Realizacja: 2016-2017.

Koszt realizacji działania: 1,46 mln PLN brutto (1,19 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 0,67 mln PLN.

Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD: przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie oraz instalację na wszystkich 45 obiektach peronowych stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia służącego do komfortowej obsługi podróżnych oczekujących na przejazd, tj.: wiat przystankowych, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności – na podstawie projektu architektonicznego wraz z identyfikacją wizualną. Realizacja części koncepcyjno-projektowej została zaplanowana na lata 2016-2017, natomiast prace montażowe zostaną wykonane sukcesywnie na poszczególnych stacjach i przystankach na podstawie odrębnego zobowiązania w perspektywie 5-letniej, tj. w latach 2017-2022.

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt charakteryzuje się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści:

 • Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD
 • Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych
 • Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych
 • Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach
 • Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej
 • Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD
 • Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

Wpływ projektu na zagadnienia przekrojowe:

 • Aspekty środowiskowe – redukcja zanieczyszczeń i hałasu
 • Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu
 • Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych
 • Równouprawnienie płci
 • Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl