W dniu 26 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie Umowy ws Realizacji Projektu WKD pt. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt zakłada w ciągu najbliższych czterech lat zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich przystankach linii kolejowej WKD.

 

Po powitaniu i przedstawieniu zgromadzonych gości reprezentujących instytucje zaangażowane w przygotowanie oraz wdrożenie projektu głos zabrał Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Podkreślił duże zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – właściciela dwóch spółek kolejowych: Kolei Mazowieckich i WKD – w organizację kolejowego transportu aglomeracyjnego. Podtrzymanie dalszego rozwoju tego sektora stanowi duże wyzwanie, dlatego niezbędne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł wsparcia finansowego z różnych programów pomocowych. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy stanowi niezwykle istotne wsparcie dla procesu unowocześniania i wymiany wysłużonego taboru WKD. Na zakończenie podziękował Rządowi Szwajcarskiemu za udzieloną pomoc, życząc wszystkim, a szczególnie Spółce WKD pomyślnego zrealizowania planowanego przedsięwzięcia.

Pan Heinz Kaufmann, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podkreślił, że projekt odpowiada na bardzo konkretne potrzeby w zakresie wzrostu jakości życia mieszkańców aglomeracji warszawskiej, zapewniając osiągniecie wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych. Coraz więcej osób na terenie aglomeracji, nie tylko w jej części centralnej, ale także w dalej położonych od niej ośrodkach korzysta ze środków komunikacji publicznej. Należy w związku z tym wspierać rozwój różnych form transportu zbiorowego, nie zapominając o ich ścisłej integracji (w tym taryfowej, czy rozkładowej) – tak ważnej dla organizatorów transportu w Szwajcarii. Dyrektor wyraził zadowolenie, że Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz WKD podjęły wyzwanie w kierunku poprawy jakości i komfortu podróżowania mieszkańców aglomeracji. Postępy w realizacji tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia będą z uwagą śledzone, tak aby zakończyło się ono pełnym sukcesem. Podpisanie umowy z Beneficjentem jest możliwe dzięki zawartej w dniu 1 czerwca br. Umowie w sprawie Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Pani Małgorzata Zalewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zwróciła uwagę, że projekt z uwagi na duży budżet oraz znaczną kwotę przyznanego dofinansowania jest wyjątkowy spośród innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt poprzez swoją rozpoznawalność przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy wśród lokalnych społeczności zamieszkujących aglomerację warszawską o szwajcarskiej pomocy udzielonej Polsce.

Pani Anna Siejda, Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zaznaczyła, że ramy czasowe nakreślone dla realizacji projektu: 2012-2016 są realne i gwarantują staranne i rzeczowe przygotowanie postępowań przetargowych, przy wydatnym współudziale strony szwajcarskiej oraz strony polskiej – tak Władzy Wdrażającej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił uwagę na duże znaczenie projektu, który wpisuje się w szereg przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd dotyczących transportu zbiorowego na terenie Mazowsza. Dobiegają końca projekty związane z obsługą lotnisk w Modlinie i na Okęciu, a efekty tych przedsięwzięć, w dużej części dofinansowanych ze środków pomocowych będą widoczne bardzo szybko. Bez pomocy środków finansowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zamierzenia obejmujące integrację WKD z innymi rodzajami transportu byłoby znacznie trudniej zrealizować.

Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej podkreślił, że realizacja zakupu dodatkowych pociągów w ramach projektu umożliwi Spółce znaczące zwiększenie oferty przewozowej. Z kolei stworzenie systemu monitorowania stacji i przystanków oraz informowania pasażerów o rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii WKD za pośrednictwem dynamicznych tablic wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Pasażerowie zyskają szansę na podróż szybką, wygodną i bezpieczną już od momentu przybycia na przystanek.

Następnie odbyło się oficjalne podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowa w sprawie Realizacji Projektu została zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą – Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, reprezentowaną przez Panią Dyrektor Annę Siejdę oraz Instytucją Realizującą (Beneficjentem) – Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o., w imieniu której podpisy złożyli: Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu Spółki oraz Jolanta Dałek, Członek Zarządu Spółki.

 

W ramach projektu Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowejzakupionych zostanie 6 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych na linii WKD. Oprócz tego na wszystkich stacjach i przystankach pojawią się tablice informacyjne. Z myślą o bezpieczeństwie podróżnych w pociągach i na przystankach zainstalowane zostaną kamery.

Projekt zostanie wdrożony w latach 2012-2016. W pierwszym etapie (2013 r.) powstanie system informacji pasażerskiej i monitoringu. Dzięki niemu osoby oczekujące na stacjach i przystankach na przyjazd pociągu będą na bieżąco powiadamiane o czasie ich odjazdów i przyjazdów. Wszystkie te informacje będą przekazywane za pośrednictwem elektronicznych tablic usytuowanych na każdym peronie. System obejmie wszystkie stacje i przystanki kolejowe na linii WKD. Realizacja drugiego etapu – dostawa nowego taboru kolejowego, jest przewidziana na II połowę 2015 r. Zakupione pociągi obsłużą wszystkie połączenia uruchamiane na linii WKD – tj. z Warszawy przez Komorów i Podkowę Leśną do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 124,7 mln zł, z tego ponad 57,8 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę komunikacji w sześciu gminach (Michałowice, Pruszków, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki) i dwóch dzielnicach Warszawy (Włochy, Ochota). Dla pasażerów oznacza to także większy komfort podróży i poczucie bezpieczeństwa.

Planowane w ramach projektu działania są jednym z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej m.in. zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Jako sprawdzony i powszechnie uznawany wzór mogą tutaj służyć systemy komunikacji publicznej Szwajcarii. Dzięki podjętej współpracy WKD zamierza skorzystać z wieloletnich doświadczeń i praktyk wypracowanych w tym kraju.

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona będzie na pomoc dla Polski.

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE, a także różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogły starać się instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. środków z całej alokacji zostanie przeznaczonych na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W ramach współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Dotychczas przeprowadzono 14 konkursów w ramach SPPW, dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 r., gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji 489 mln CHF. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski.

Warszawska Kolej Dojazdowa w celu realizacji przedsięwzięcia złożyła wniosek aplikacyjny w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych w ramach naboru wniosków ogłoszonego wiosną 2009 r.

 

 

 

 

 

 

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl