W dniu 23.05.2014 r. rozstrzygnięto o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

NEWAG S.A.
ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz

Cena brutto oferty: 98 227 800,00 PLN
Zużycie energii elektrycznej przez pojazd na linii WKD dla przejazdu teoretycznego: 121,6 kWh
Powierzchnia podłogi dostępna dla pasażerów w pojeździe wraz z powierzchnią pod siedzeniami: 129,60 m2
Liczba dodatkowych miejsc siedzących w pojeździe ponad wymagane 160 sztuk: 4

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta złożona przez powyższego Wykonawcę otrzymała łącznie 93,33 pkt przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ, tj:

  1. Cena oferty – 50%
  2. Zużycie energii elektrycznej przez pojazd na linii WKD dla przejazdu teoretycznego – 25%
  3. Powierzchnia podłogi dostępnej dla pasażerów w pojeździe – 15%
  4. Liczba dodatkowych miejsc siedzących w pojeździe ponad wymagane 160 sztuk – 10%

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów według kryteriów wyboru oferty. Cena oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Streszczenie oceny ofert przedstawiono w poniższej tabeli:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium
nr 1:

Cena oferty

Kryterium
nr 2:

Zużycie energii elektrycznej przez pojazd na linii WKD dla przejazdu teoretycznego

Kryterium
nr 3:

Powierzchnia podłogi dostępnej dla pasażerów w pojeździe

Kryterium
nr 4:

Liczba dodatkowych miejsc siedzących w pojeździe ponad wymagane 160 sztuk

Łączna punktacja

   

[pkt]

[pkt]

[pkt]

[pkt]

[pkt]

1.

NEWAG S.A.

ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

50

25

15

3,33

93,33

2.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

ul. Zygmunta Augusta 11

85-082 Bydgoszcz

36,56

24,52

14,47

10

85,55

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl