W dniu 10 lipca 2015 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Wszczęcie procedury przetargowej było równoznaczne z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2015 r. pod nr 173102-2015. Termin przewidziany na składanie ofert upływa w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert:

  • cena oferty – waga 50%
  • jakość produktów – waga 30%
  • termin wykonania zamówienia – waga 20%

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie (wraz z wykonaniem projektu graficznego i znakowaniem) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych w ramach projektu nr KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek materiałów promocyjnych wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia celem oceny w ramach kryterium „Jakość produktu”. Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane i dostarczone materiały promocyjne, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 50 dni.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl