W dniu 05.01.2016 r. ogłoszony został konkurs jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD.

 

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD.

Uczestnik Konkursu, którego praca będzie uznana za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Przedmiot konkursu:

Uczestnik Konkursu musi przedstawić w pracy konkursowej ideę identyfikacji wizualnej dla peronów WKD oraz zaprezentować w formie rysunkowej i opisowej zasady i formy wdrażania tej idei w koncepcjach poszczególnych elementów zagospodarowania.

Na etapie Konkursu koncepcja dotyczy trzech obiektów stacji/peronów WKD: Grodzisk Mazowiecki Radońska, Podkowa Leśna Główna, Warszawa Aleje Jerozolimskie, ale rozwiązania zaprezentowane w koncepcji będą wykorzystane we wszystkich 28 obiektach stacji/przystanków WKD na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dla tych obiektów.

W koncepcji konkursowej należy przedstawić:

 1. zasady identyfikacji wizualnej dla obiektów stacji/peronów WKD poprzez określenie systemu informacji wizualnej (grafika, kolorystyka, forma, typografia, piktogramy) zastosowanego do oznaczenia i identyfikacji elementów zagospodarowania;
 2. koncepcję elementów zagospodarowania peronów będących częścią systemu identyfikacji wizualnej WKD;
 3. koncepcję zagospodarowania powierzchni peronów z zastosowaniem powyższych elementów.

Elementy zagospodarowania i informacji wizualnej będące częścią systemu identyfikacji wizualnej WKD, których koncepcję należy zaprezentować w pracy konkursowej:

 1. wiata przystankowa jako obiekt wielofunkcyjny tj. posiadający co najmniej własne oświetlenie, ławki/siedziska, nośnik z nazwą stacji, nośnik na rozkład jazdy, nośnik na inne informacje (reklama, plan miasta itp.);
 2. ławki;
 3. oświetlenie;
 4. kosze na śmieci;
 5. elementy ogrodzenia i barierki (w tym poręcze schodów i ramp wejściowych na perony);
 6. stojaki na rowery;
 7. skrzynie na piasek;
 8. nośniki informacji takie jak np.: gabloty, tablice, billboardy, słupy, drogowskazy zawierające kompleksowe informacje dla podróżnych tj.: informacje z nazwą stacji/przystanku, rozkłady jazdy, informacje dotyczące najbliższego otoczenia, mapę miasta, informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania przestrzeni peronowej, oznakowanie miejsc oczekiwania dla osób niepełnosprawnych, informacje dla niewidomych, reklamy itp.;
 9. nawierzchnia peronu przystankowego wraz z wejściami na peron (schody, pochylnie);
 10. inne elementy dekoracyjno-użytkowe, które Uczestnik Konkursu zaproponuje w pracy konkursowej (np. panele słoneczne (fotowoltaiczne), kosze do segregacji odpadów).

W zakresie warunków wymienionych powyżej Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. atrakcyjność, spójność, trafność i trwałość rozwiązań;
 2. trafność rozwiązań indywidualnych;
 3. realność i proekologiczność rozwiązań

łącznie: 100%

Terminy:

25.01.2016 r. – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

11.04.2016 r. – termin składania prac konkursowych

Nagrody:

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia. Zamawiający przewiduje przyznanie w konkursie nagród pieniężnych, na które przeznacza kwotę 55 000 zł brutto oraz zaproszenie autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej dla wszystkich 28 stacji/przystanków WKD zawierającej 45 obiektów peronowych, tj:

1)     Nagroda I – 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100 brutto) oraz zaproszenie zwycięzcy Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na wykonanie Dokumentacji projektowej dla wszystkich 28 stacji/przystanków WKD zawierającej 45 obiektów peronowych wraz z:

 1. wykonaniem i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich dokumentów, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowań projektowych, map, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
 2. przeniesieniem, w ramach zaoferowanej ceny, na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości Dokumentacji i każdej jej części składowej oraz oświadczeniem Wykonawcy o prawie Zamawiającego do dowolnej adaptacji lub wykorzystania całości Dokumentacji;
 3. uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2)     Nagroda II – 20 000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy zł, 00/100 brutto);

3)     Nagroda III – 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy zł, 00/100 brutto).

Przedsięwzięcie obejmujące zabudowę SSP na przejazdach kolejowych jest realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution).

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl